Gebruikersvoorwaarden

Deze website wordt u aangeboden door Commaxx BV, gevestigd in Kerkrade en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 63777002 (hierna te noemen: "Trebs").

Vragen over deze webshop kunnen gericht worden aan:

Commaxx BV
Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade
Nederland
support@trebs.nl

 

Artikel 1           Acceptatie

Indien u niet akkoord bent met al deze gebruikersvoorwaarden moet u deze website onmiddellijk verlaten, en dient u deze Website niet te bezoeken of gebruiken.

 

Artikel 2           Website/informatie

2.1 Alle informatie, teksten (zoals maar niet beperkt tot specificaties, handleidingen, instructies en productbeschrijvingen), foto's, tekeningen, merknamen, domeinnamen, handelsmerken, logo's, producten en / of diensten (hierna te noemen "de informatie"), die aangeboden of gebruikt worden via deze website, zijn eigendom van Commaxx, zijn leveranciers of derden en worden beschermd door copyright en handelsmerken.
2.2 U mag de informatie of delen daarvan, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de documenten die in deze webshop zijn opgenomen, alleen als informatiemedium gebruiken. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Commaxx om het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, verspreiden of op een andere manier te gebruiken.
2.3 Elk ongeoorloofd gebruik en elk gebruik in strijd met deze bepalingen van de informatie of een deel daarvan is uitdrukkelijk verboden en kan aanleiding geven tot civiel- en/of strafrechtelijke sancties.
Mails t.b.v. een bestelling en nieuwbrief
2.4 Wanneer jee en bestelling plaatst ontvang je van ons een mail ter bevestiging van je bestelling en overige mails ten behoeve van je bestelling.
2.5 Commaxx BV gebruikt je elektronische gegevens en dus ook je e-mailadres, die wij in het kader van je aankoop hebben verkregen, om je na je aankoop te informeren over gelijksoortige producten of diensten. Je kunt je hiervoor verzetten door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid die in onze communicatie wordt aangeboden. Je elektronische contactgegevens en ook e-mailadres worden niet aan derden verstrekt..
2.6 Uitschrijven voor de Commaxx-nieuwsbrief kan via een afmeldlink in de mail.

 

Artikel 3           Linken en framing

3.1 Links naar deze website zijn alleen toegestaan voor zover duidelijk wordt aangetoond dat de gebruiker zich op de trebs-webshop bevindt of via de link is overgebracht naar de trebs-webshop.
3.2 Deep linking (koppeling rechtstreeks aan een document of pagina binnen deze website) en framing (inclusief informatie van deze website of delen daarvan op andere websites) zijn uitdrukkelijk verboden.

 

Artikel 4           Aansprakelijkheid

4.1 Hoewel de webshop met de grootst mogelijke zorg is ontworpen, kan de op of via deze webshop aangeboden informatie onvolkomenheden bevatten, zowel qua formaat als qua inhoud. Commaxx garandeert op geen enkele wijze dat de op de website aangeboden informatie actueel, correct en/ of volledig is. Commaxx garandeert op geen enkele wijze dat de website vrij is van onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de verstrekte informatie. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of als u onnauwkeurigheden waarneemt, kunt u mailen naar support@trebs.nl.
4.2 Voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat is Commaxx op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, direct en/ of indirect, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit  het verlies van gegevens of winsten, persoonlijke en materiële schade, immateriële of gevolgschade en enige andere schade, die voortvloeit uit of verband houdt met de toegang en/ of het gebruik en of de werking van deze website, vertraging en/ of het onvermogen om deze website te gebruiken, zelfs als Commaxx  op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van schade.
4.3 Commaxx is eveneens niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen met haar klanten, inclusief schade veroorzaakt door het niet leveren van elektronische berichten, ongeacht de oorzaak daarvan.

 

Artikel 5           Links naar andere websites

Deze webshop kan links naar websites of webpagina's van derden bevatten of op een andere manier naar hen verwijzen. Het op de website plaatsen van een verwijzing en/of links naar andere websites of webpagina's is op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring van de inhoud van die verwijzingen, websites of webpagina’s en Commaxx geeft geen enkele uitspraak of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid of geschiktheid van de inhoud daarvan. Commaxx heeft geen controle over de inhoud van die verwijzingen, websites of webpagina's en Commaxx aanvaardt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid.

 

Artikel 6           Stilleggen website

Commaxx heeft het recht om te besluiten om de website, of een deel daarvan, stil te leggen om welke reden dan ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming. Commaxx aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van het stilleggen van de website of een deel daarvan.

 

Artikel 7           Privacy

7.1 Commaxx respecteert de privacy van de gebruikers van haar webshop. Commaxx verwerkt de persoonlijke gegevens van de gebruiker in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en de privacyverklaring die wordt aangeboden op de Commaxx webshop. De gebruiker gaat op deze manier akkoord met de verwerking van persoonlijke gegevens.
7.2 Commaxx heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om de persoonlijke gegevens van de gebruikers te beschermen.

 

Artikel 8           Uitsluiting

8.1 Commaxx  heeft het recht om u op elk moment tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van de website en om verdere toegang tot de webshop te weigeren.
8.2 Als u zich niet aan één of meer bepalingen van de voorwaarden van deze licentieovereenkomst houdt, of als u een aan Commaxx toerekenbare wet overtreedt, heeft Commaxx het recht om u aansprakelijk te stellen voor de resulterende schade, onverminderd andere rechten onder de gebruiksvoorwaarden en de wet.

 

Artikel 9           Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan en worden uitgelegd naar Nederlands recht. Alle mogelijke geschillen, die verband houden met deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Limburg.

 

Artikel 10         Wijzigingen

Commaxx  behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie met inbegrip van deze gebruikersovereenkomst op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing op de website. Commaxx beveelt u aan om regelmatig kennis te nemen van de geldende voorwaarden.

 

Artikel 11         Overige

Indien één of meer bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet en zullen de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking.

 

VERSIE OKTOBER 2018